Vážení návštěvníci a příznivci plaveckého bazénu Letňany Lagoon,

 

obracíte se na nás s dotazy, kdy otevřeme provoz plaveckého bazénu. Jako jeho provozovatelé a vlastníci jsme se po 21-ti letech nepřetržitého provozu dostali z důvodů ekonomických ztrát způsobených pandemií Covid -19 do situace, že nejsme schopni provoz plaveckého bazénu v současnosti obnovit a proto nám dovolte, abychom Vás podrobněji seznámili s hlavními důvody, které jsou příčinou této složité situace.

Po uzavření sportovních zařízení rozhodnutím vlády ČR jsme sice ihned od března 2020 přistoupili k opatřením, která minimalizovala měsíční provozní náklady bazénu, to znamená, že došlo k omezení nebo úplnému odpojení energií i k minimalizaci nákladů na běžnou údržbu.

 • Přesto minimalizované měsíční náklady činí v době uzavření  400 – 500 tis. Kč !!!

Jedná se jen o nejnutnější poplatky bez oprav a údržby, o nezbytných investicích do technologií a provozu nelze mluvit. K těmto nákladům patří například poplatky za sjednané výkony od Pražské teplárenské, kdy přesto, že nemáme žádný odběr, tak musíme platit tzv. měsíční paušál za sjednaný výkon ve výši, který je pro nás v součtu uzavřených měsíců likvidační. To samé platí u PRE a tak je možné pokračovat u dalších položek, které nemají se skutečnou spotřebou nic společného.

 • Nulové příjmy z tržeb + minimalizované měsíční náklady bazénu v době uzavření generovaly bazénu měsíční ztráty až do výše 1.800.000,-Kč !!!

Ekonomický propad, do kterého jsme se díky pandemickým opatřením dostali, nejsme schopni bez finanční podpory zvládnout.

Realita je taková, že jsme k dnešnímu dni od MHMP obdrželi v rámci covidové pandemie částku ve výši 400.000,-Kč, což je při našich ročních nákladech 22-23 mil. Kč na provoz bazénu směšné, to samé platí i pro MČ Praha 18, kdy máme přislíbenou částku ve výši 250.000,-Kč.

 • Po roční odstávce technologického a provozního zázemí bazénu potřebujeme na jeho restart částku ve výši cca 3 mil. Kč, ve které jsou zahrnuty i neuhrazené faktury, jejichž úhrada nebyla bez příjmů z tržeb možná.

 

 

Statistický přehled návštěvnosti letňanského bazénu ukazuje jeho naprostou nezastupitelnost jak z hlediska sportovního a zdravotního významu všech věkových skupin, ale i z hlediska výuky plavání, která má nezastupitelný význam:

 

 

Průměrná roční návštěvnost bazénu od roku 2000        -                      211.500 návštěvníků
(pouze veřejnost bez výuky plavání dětí z MŠ a ZŠ )

Průměrná roční návštěvnost plavecké školy DELFÍNEK          -                51.000 dětí

- Počet děti ze ZŠ a MŠ                                                           -                        32.400 žáků

- Kurzy pro děti s rodiči ( od 4 měsíců do 4 let )           -                              6.000 dětí

- Zdokonalovací kurzy ( pro děti od 4 let )                          -                         12.300 dětí

- Plavání v relaxačním bazénku ( pro děti od 6-ti týdnů ) -                               300 dětí

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CELKOVÁ ROČNÍ NÁVŠTĚVNOST                                           -                    262.500 návštěvníků

 

Přesto, že se jedná o plavecký bazén a zařízení, kterým projde ročně statisíce návštěvníků, náš současný stav je ,, Bojem o holou existenci“!!!

 

Pro objasnění problematiky zajišťování provozu plaveckých bazénů je nutné dobré znát :

 • Plavecké bazény jsou zařízení, která patří investičně a provozně k nejnáročnějším v oboru poskytování a zajišťování sportovních služeb a je možné konstatovat, že naprostá většina se pohybuje v provozních ztrátách.

 

 • Provoz plaveckých bazénů má oproti jiným sportovním aktivitám svá specifika, která jsou určována hygienickými, bezpečnostními a dalšími předpisy, které provozovatelé musí trvale respektovat. To znamená, že výše jejich provozních nákladů je určena bez ohledu na skutečnost, zda bazén navštíví za den 10 návštěvníků nebo 800 osob, náklady jsou v obou případech v malých rozdílech stejné a to je ta zásadní skutečnost, která náklady za provoz plaveckých bazénů odlišuje od jiných poskytovatelů sportovních služeb a dostává je do provozních ztrát. Prvním důvodem nerentability plaveckých bazénů jsou extrémně vysoké provozní náklady s ohledem na spotřebu energií, které jsou při zajišťování této sportovní aktivity nejvyšší v rámci celého sportovního prostředí!!!

 

 • Velmi důležitou realitou je, že náš plavecký bazén s ohledem na velikost bazénové haly a množství kubíků vody v bazénech má v průměru své provozní náklady na jednoho návštěvníka v rozpětí 160 – 240,-Kč , dle ročního období.
 • Průměrné ceny ze vstupného se však pohybují okolo 120 - 140,-Kč u jednorázového vstupného za dospělou osobu, v případě permanentních karet 100,-Kč., u dětí 50,-Kč.

                     Druhým hlavním důvodem, proč jsou plavecké bazény obecně ztrátové je výše cen,

                     která by měla zachovat cenovou dostupnost návštěvy bazénu pro spádovou veřejnost a

                     samozřejmě všem sociálním i věkovým skupinám !!!

                     Tato skutečnost v podvědomí politiků i veřejnosti dost často chybí !!!

V Letňany Lagoon zastáváme názor, že plavání je pohybová aktivita, která je důležitá pro všechny     věkové kategorie. Ti nejmenší se u nás učí plavat, aby se v budoucnu neutopili, ti nejstarší mají plavání jako poslední možnou aktivitu, která je udržuje v kondici a to nejen fyzické, ale i psychické. O významu prevence plavání z hlediska zdravotního není třeba mluvit.

 • Třetím hlavním důvodem je, že pokud v zájmu zajištění rentability provozu letňanského bazénů nastavíme nedotované vstupné pro veřejnost v rozpětí 180 – 200,-Kč, tak bude výsledkem totální propad návštěvnosti zvláště u sociálně slabších skupin.

 

Informace k ekonomické stránce provozu bazénu Letňany Lagoon:

 

 • Roční provozní náklady letňanského bazénu se pohybují kolem 20 - 23 mil.Kč
 • Průměrný měsíční příjem letňanského bazénu v běžném provozu se pohybuje ve výši 1.300.000,-Kč.
 • Průměrné měsíční náklady v běžném provozu (energie, mzdy, ostatní provozní náklady)  bez mimořádných oprav se pohybují v průměru ve výši 1.650.000,- Kč.
 • Letňany Lagoon s návštěvností veřejnosti okolo 220.000 tisíc návštěvníků ročně + 50.000 tisíc dětí, které projdou bazénem v rámci výuky plavání, základních a mateřských škol, dostane na krytí provozních nákladů od MHMP cca 1.000.000,-Kč.
 • V tomto případě je pak roční dotace ze strany MHMP necelé 4,-Kč na jednoho návštěvníka, což je při ekonomické náročnosti provozu plaveckých bazénů naprosto nedostačující na krytí energií. O opravách, či investicích do technologií, či provozního zázemí nelze vůbec uvažovat !!!
 • Městská část Praha 18 investuje každoročně do podpory sportovišť a sportovních

organizací, které sama nevlastní ani neprovozuje okolo 2 mil. Kč, což představuje zhruba

0,7-1,2 % celkového ročního rozpočtu obce. Je skvělé, že je to více, než aktuálně věnuje do sportu hl. m. Praha ze svého rozpočtu, ale částka 250.000,-Kč pro náš bazén je od MČ Letňany v současné covidové situaci naprosto nedostačující a neřeší problém, do kterého jsme se díky pandemii dostali.

 

Předpokládali jsme, že v rámci současného restartu bude společným cílem jak veřejného sektoru, tak nás zřizovatele a provozovatele plaveckého bazénu maximální komunikace s cílem obnovit provoz bazénu.

 

Opak je pravdou, přehled ze strany úřadů o skutečných dopadech na naši činnost a možnostech restartu chybí, včetně důsledků, co nastane, až nejzákladnější a nejvyužívanější pohybová aktivita, která ročně poskytuje své služby přes 270 tisíc klientům, ukončí svoji činnost z důvodů insolvence. Nic na tom nezmění ani proklamativní prohlášení vlády o nutnosti zapojit veřejnost znovu do sportovních aktivit z důvodů posílení imunity, která v období pandemie hrála významnou roli.

 

Komunikace s radním MHMP p. Šimralem , který je zodpovědný za sport v Praze je nulová a pod jeho vedením dochází dokonce ke snižování objemu finančních prostředků, které mají podporovat sportovní aktivity občanů hlavního města.

 

Vedení MČ Praha 18 v čele s panem starostou Kučerou se o provoz bazénu upřímně zajímá, hledá řešení získání finančních zdrojů na financování jeho provozních nákladů, ale finanční možnosti rozpočtu MČ Letňany jsou bohužel omezené.

 

Je nutné si položit otázku, zda nedostatky ze strany samospráv ve financování sportovních zařízení, která slouží výhradně veřejnosti a nahrazují obcím jejich nedostatečnou infrastrukturu sportovišť,  jež obcím a městům chybí je neznalost problematiky, neochota se seznámit s realitou sportovních služeb nebo arogance úřední moci , či preference jiných priorit ???

 

 

 

Alarmující statistické informace o obezitě českého národa, o pohybové pasivitě dnešní mladé generace a téměř roční, ,,covidový“ výpadek sportovních aktivit, které mohou mít fatální dopady na celou společnost, nepřináší žádné ,,světlo na koci tunelu.

Očekávání, že stát, či komunální politické reprezentace vytvoří odpovídající a dostupné podmínky pro restart našeho plaveckého bazénu jsou dle současné reality lichá !!!

 

Současný, námi nezaviněný stav na pokraji insolvence společnosti Letňany Lagoon je nám velmi líto, ale pokud se nám nepodaří získat finanční prostředky, tak může být provoz letňanského bazénu zcela vážně po 21-ti letech ukončen.

 

Se vší pokorou i úctou hledáme poslední měsíce jakákoliv řešení, která by zajistila obnovení provozu plaveckého bazénu v Letňanech, ale v současné situaci musíme konstatovat, že s ohledem na vyčerpání všech našich finančních rezerv nemůžeme závazně garantovat termín případného otevření letňanského bazénu.

 

Jaký máme plán:

 

 • S ohledem na snížené provozní náklady v období letních měsíců se pokusíme v případě předjednání o odložení splatnosti faktur s dodavateli energií obnovit provoz bazénu od 1.7.2021 a v případě příznivých klimatických podmínek a tím i vysoké návštěvnosti získat finanční rezervu pro další měsíce provozu.

 

 • Po dobu prázdninového provozu získáme další prostor k hledání finančních prostředků formou dotací, grantů, či sponzorských darů.

 

 • Možnost čerpání vstupů držitelů permanentních karet plánujeme posunout na období až po dílčí finanční stabilizaci bazénu (září 2021 – leden 2022) !?!?

 

 • Z důvodů získání finanční hotovosti na provoz bazénu by byl vstup do bazénu umožněn pouze po hotovostním ( nebo převodem ) zaplacení a to dle ceníku jednorázových vstupů pro všechny  kategorie našich návštěvníků, opět v průběhu nutného období (1.7.2021 – 31.12.2021)!?

 

 • S prodloužením platnosti zakoupených permanentních počítáme zhruba o 3-4 měsíce, ale až po ekonomické stabilizaci provozu bazénu. Pokud bychom v této fázi pokusu o obnovení provozu bazénu jejich čerpání povolili ihned po otevření, tak s ohledem na množství nevyčerpaných vstupů nebudeme schopni přijímat finanční hotovost na krytí nákladů a provoz bazénu budeme muset ukončit.

 

 • Věříme, že přes všechny složitosti a současný nelichotivý stav se zajištěním provozu plaveckého bazénu se nám společně podaří vše překonat a najít řešení, která provoz bazénu v dalších letech umožní.

 

Omlouváme se za komplikace, ve kterých se nacházíme, za nutné organizačně provozní opatření restartovat provoz bazénu a děkujeme za pochopení, podporu a čas, který jste věnovali našemu sdělení.

 

Letňany Lagoon s.r.o.

 

 

Copyright © Letňany Lagoon, 2021
Partneři
Dům dětí a mládeže hl. m. Prahy MČ Praha 18 Letňany Wellness Praha Centrum Radlice Tesco Plavecký klub Delfínek